Што e ИНженерски натпревар?

Биди ИН - Склопи ТИМ

ИН 2022 е настан организиран од БЕСТ Скопје преку кој може да ја покажеш својата иновативност и креативност со решавање на актуелни инженерски проблеми. ИН 2022 ти ја дава можноста да се стекнеш со нови вештини и практично искуство. Дополнително, ќе се запознаеш со врвни инженери од нашата партнер компанија Костал со кои може да имаш идна соработка.

Innovative design

Innovative Design е категорија во која треба да се смисли ново или да се надогради веќе постоечко решение за проблемот. Оваа категорија ги поттикнува младите инженери да создадат нови концепти и дизајни. Заедно со презентацијата треба да се направи и прототип за дизајнот со цел да се демонстрираат продобивките од новата технологија и практично да се имплементираат идеите за разрешување на проблемот.

Innovation is the ability
to see change
as an opportunity -
not a threat.


Steve Jobs
Every problem
has a solution;
it may sometimes just
need another
perspective.


Katherine Russel

Case Study

Case Study се фокусира на исклучиво теоретско решавање на некој реален проблем од инженерството кој треба да се поткрепи со факти и да се презентира како изводливо решение. Оваа категорија се стреми кон спојување на веќе постоечки информации и материјали дадени од страна на компанијата со цел да се дојде до решение кое ќе биде најоптимално и најекономичнo.